Studier & Hälsa

Högt IQ – en vinstlott?

Aomi Thurén-Yoshida

Din intelligens kan påverka din framgång, inkomst och livstillfredsställelse, och hög IQ i tidig ålder kan till och med öka sannolikheten för ett friskt och långt liv. Ja, högt IQ verkar vara en superkraft och nyckeln till ett lyckligt liv som endast några av oss är tursamma nog att födas med – men är det verkligen så?

Den 13 december 1994 kom 52 intelligensforskare fram till en gemensam definition av intelligens. Enligt deras definition är det en generell och mental kapacitet som inte endast handlar om att vara boklärd, utan även förmågan till en djupare förståelse för omgivningen. Dock kan intelligens definieras på olika sätt beroende på tid, samhälle och grupp. I vardagsspråket faller mycket under kategorin, medan man inom forskningen definierar intelligens utifrån något som är kvantifierbart genom exempelvis intelligenstest.

Ett intelligenstest, också kallat IQ-test, är ett psykologiskt test med syftet att undersöka förmågan att skapa en förenklad modell ur konkreta detaljer, förmågan att hantera nya situationer och inlärning. Dessa förmågor bedöms sedan för att få ett värde på generell intelligens som ofta redovisas som en intelligenskvot (IQ). Det första intelligenstestet i modern mening utvecklades i början av 1900-talet av Alfred Binet. Detta test användes för att upptäcka barn med inlärningssvårigheter.

Intelligensen brukar delas in i två kategorier: den kristalliserade och den flytande intelligensen. Den kristalliserade intelligensen handlar om hur vi kan ta till erfarenhet och kunskap samt tillämpa det. God allmänbildning och höga poäng på frågesporter är exempel på kännetecken på hög kristalliserad intelligens. Den flytande intelligensen rör å andra sidan förmågan att ta till lösningar och resonera utan tidigare erfarenhet. Den kristalliserade intelligensen kan utvecklas upp till 80 års ålder medan den flytande intelligensen brukar vara högre hos personer upp till 30 år.

Intelligens är, som mycket annat, ett resultat av både arv och miljö och har att göra med att hjärnan utvecklas genom livet. Påståendet att ens intelligens är något man föds med och att den sedan är statisk genom livet är något som har motbevisats av ett flertal studier. Däremot blir det svårare att påverka sitt IQ desto äldre man blir, och det är främst i tidig ålder (i barndomen och under universitetstiden) som intelligensen etableras. Den mentala snabbheten är den funktion som degenererar främst med åldern och eftersom många intelligenstest är på tid blir lägre IQ en konsekvens av åldrandet. Minnet brukar däremot hållas intakt till 60-års åldern innan det förfaller. Så vad kan man själv göra för att höja sitt IQ?

Utbildning är en faktor som har visat sig ha en positiv effekt på IQ. I studier där personer följts i 20 år från 12 års ålder har man funnit ett samband mellan längre utbildning och högre IQ. Andra sätt höja sitt IQ är genom att äta hälsosam kost innehållande frukt och grönt samt nyttiga fetter som hjärnan är i behov av, samt genom att vara fysisk aktiv och utöva kognitiv träning. Kognitiv träning, eller “hjärngympa”, omfattar övningar som underhåller samt förbättrar den kognitiva förmågan, som exempelvis arbetsminnet. Kognitiv träning ökar nämligen volymen av hjärnans gråa substans och detta påverkar sedan nervbanorna i den vita hjärnsubstansen till det positiva genom att främja kommunikation i hjärnan. Social interaktion och andra aktiviteter som att lära sig ett nytt språk stimulerar hjärnan och har också visat sig ha positiva effekter.

Sammanfattningsvis kan påståendet att högt IQ är en vinstlott som endast vissa personer är tursamma nog att födas med förkastas då intelligens är en produkt av både arv och miljö. Detta innebär att alla har en möjlighet att påverka sitt IQ. Genom att implementera enkla saker i vardagen som att exempelvis äta hälsosam mat, vara fysiskt aktiv, socialisera sig och utöva kognitiv träning kan IQ-värdet höjas. Därmed ökar chanserna för positiva effekter som ett långt och friskt liv med framgång och tillfredsställelse.

Källor som användes i den här artikeln

Lundbäck, Maja; Bli ditt smartaste jag; Karolinska Institutet ; 2021; https://ki.se/forskning/bli-ditt-smartaste-jag,

Wikipedia; Intelligens; 2023; https://sv.wikipedia.org/wiki/Intelligens,

Wikipedia; Intelligenstest; 2023; https://sv.wikipedia.org/wiki/Intelligenstest,

Wikipedia; Kognitiv träning; 2023; https://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_tr%C3%A4ning,